Na osnovu člana 3. stav (2), a u vezi člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH11, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici, održanoj 29.09.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA,
POSTUPKU I KRITERIJIMA DAVANJA U ZAKUP
POSLOVNIH PROSTORA NA KOJIMA PRAVO
UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA IMA VLADA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član l.

 

U Uredbi o uslovima, postupku i kriterijima davanja u zakup poslovnih prostora na kojima pravo upravljanja i korištenja ima Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/13 i 48/14), u članu 12. dodaje se novi stav (2) koji glasi:
"Iznos zakupnine za poslovne prostore koji su već dodijeljeni i za koje su zaključeni ugovori o zakupu može se putem aneksa ugovora, na zahtjev zakupca, umanjiti po osnovu kriterija i na način propisan općinskim odlukama, uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog pravobranilaštva - Federalnog pravobraniteljstva".

 

Član 2.

 

U članu 14. iza riječi "zakupodavac" tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi "a sve uz saglasnost Federalnog pravo­branilaštva - Federalnog pravobraniteljstva i bez javnog oglašavanja".

 

Član 3.

 

U članu 17. dodaju se novi stavovi (2) i (3) koji glase: "Nakon isteka ugovora o zakupu isti se može produžiti putem aneksa, na period do 5 godina sa zakupcima koji redovno izmiruju zakupninu".
"Izuzetno, ugovor o zakupu se može zaključiti i na određeno vrijeme, na period do 10 godina, u slučaju kada je poslovni prostor izuzetno devastiran i potrebna su ulaganja većih sredstava za dovođenje u uslovno stanje, što će se utvrditi nalazom ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke, angažovanog od strane zakupodavca, a priznavanje uloženih sredstava će se vršiti u skladu sa članom 23. ove uredbe".

 

Član 4.

 

U članu 23. stav (2) mijenja se i glasi:
"Sredstva će se priznati u visini do 60% tržišne vrijednosti za navedene radove utvrđene nalazom ovlaštenog sudskog vje­štaka građevinske struke, angažovanog od strane zakupodavca".

 

Član 5.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1804/2016
29. septembra 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.