Na temelju članka 19. stavak (1), a u svezi sa člankom 21. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 66. sjednici, održanoj 25.08.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O DOPUNAMA UREDBE O GENERALNOM TAJNIŠTVU VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Uredbi o Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Fedracije BiH", br. 40/13, 89/13 i 48/16) u članku 2. iza alineje 14. dodaje se nova alineja 15. koja glasi:
"-     koordiniranje i pomaganje razvoja e-Uprave u federalnim organima uprave, a posebno:
1)     izgradnju, razvijanje, održavanje i nadziranje infrastrukture interoperabilnosti, poput: biblio­teka dokumenata interoperabilnosti, repozitorija poslovnih procesa, metarječnika i rječnika podataka, biblioteke XML (Exstensible Markup Language - prošireni označeni jezik), shema dokumenata, servisne sabirnice javne uprave, PKI infrastrukture (Public Key Infrastructure -infrastruktura javnih ključeva), kataloga javnih registara i elektroničkih usluga, portala dobrih e-praksi;
2)     pružanje tehničke, stručne i administrativne po­moći Koordinaciji za interoperabilnost i mjere­nje uspješnosti primjene interoperabilnosti;
3)     izradu godišnjih operativnih planova za proved­bu dugoročnih provedbenih planova interopera­bilnosti;
4)     objavljivanje relevantnih standarda, preporuka i arhitektura sukladno važećim pravnim propi­sima;
5)     pružanje stručne potpore institucijama: u pripre­mi projekata, izradi pravilnika, pripremi tenderske dokumentacije i dizajnu rješenja, uz kori­štenje standarda i preporuka Okvira intero-perabilnosti;
6)     implementaciju projekata razvoja i primjene tipskih sporazuma i protokola za interope­rabilnost;
7)     sudjelovanje u održavanju Okvira interoperabilnosti;
8)     stručnu potporu za održavanje Okvira interoperabilnosti i vlastitih specifičnosti (procesne, semantičke, tehničke) za institucije Vlade Fede­racije Bosne i Hercegovine, praćenje razvoja elektronskih usluga, elektronskih javnih regi­stara i primjene interoperabilnosti;
9)     analizu, standardizaciju i unapređenje informa­cija i usluga koje pružaju federalni organi putem web-a;
10)   promoviranje i uvođenje softvera zasnovanog na otvorenom kodu;
11)   stručnu potporu za održavanje Okvira intero­perabilnosti i vlastitih specifičnosti (procesne, semantičke, tehničke) za institucije Vlade Fede­racije Bosne i Hercegovine, praćenje razvoja elektronskih usluga, elektronskih javnih regi­stara i primjene interoperabilnosti;
12)   praćenje primjene Vodilja i standarda za arhitek­turu sistema i razvoj aplikacija u organima i in­stitucijama Federacije Bosne i Hercegovine prilikom izgradnje novih ili nadogradnje pos­tojećih informacionih sustava, te prigodom us­postave novih elektronskih usluga i elektronske razmjene podataka, i prigodom izgradnje novih ili nadogradnje postojećih elektronskih javnih registara i pripadajuće elektronske razmjene podataka;
13)   objavljivanje najbolje prakse na odgovarajućem portalu (mjerenje uspješnosti primjene elektron­skih javnih usluga);
14)   primjenjivanje "benchmarking" metode, odnos­no modela, te reporučivanje korištenja modela Statističke kancelarije Europske unije, (Statisti-cal Office of the European Communities - EU-ROSTAT), odnosno modela drugih općih upra­va Europskog povjerenstva (Directorate General -DG).".
Dosadašnje alineje 15. do 25. postaju alineje 16. do 26.

 

Članak 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1646/2016
25. kolovoza 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.