Na osnovu člana 19. stav (1), a u vezi sa članom 21. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 66. sjednici, održanoj 25.08.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O DOPUNAMA UREDBE O GENERALNOM
SEKRETARIJATU VLADE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

Član l.

 

U Uredbi o Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Fedracije BiH", br. 40/13, 89/13 i 48/16) u članu 2. iza alineje 14. dodaje se nova alineja 15. koja glasi:
"- koordiniranje i pomaganje razvoja e-Uprave u federalnim organima uprave, a posebno:
1)     izgradnju, razvijanje, održavanje i nadziranje infrastrukture interoperabilnosti, poput: biblio­teka dokumenata interoperabilnosti, repozitorija poslovnih procesa, metarječnika i rječnika podataka, biblioteke XML (Exstensible Markup Language - prošireni označeni jezik), shema dokumenata, servisne sabirnice javne uprave, PKI infrastrukture (Public K.ey Infrastrukcture -infrastruktura javnih ključeva), kataloga javnih registara i elektroničkih usluga, portala dobrih e-praksi;
2)     pružanje tehničke, stručne i administrativne po­moći Koordinaciji za interoperabilnost i mjere­nje uspješnosti primjene interoperabilnosti;
3)     izradu godišnjih operativnih planova za provo­đenje dugoročnih provedbenih planova intero­perabilnosti;
4)     objavljivanje relevantnih standarda, preporuka i arhitektura u skladu sa važećim pravnim propi­sima;
5)     pružanje stručne pomoći institucijama: u pri­premi projekata, izradi pravilnika, pripremi tenderske dokumentacije i dizajnu rješenja, uz kori­štenje standarda i preporuka Okvira intero­perabilnosti;
6)     implementaciju projekata razvoja i primjene tip­skih sporazuma i protokola za interoperabilnost;
7)     učestvovanje u održavanju Okvira intero­perabilnosti;
8)    stručnu podršku za održavanje Okvira intero­perabilnosti i vlastitih specifičnosti (procesne, semantičke, tehničke) za institucije Vlade Fede­racije Bosne i Hercegovine, praćenje razvoja elektronskih usluga, elektronskih javnih regista­ra i primjene interoperabilnosti;
9)     analizu, standardizaciju i unapređenje informa­cija i usluga koje pružaju federalni organi putem web-a;
10)   promoviranje i uvođenje softvera zasnovanog na otvorenom kodu;
11)   stručnu podršku za održavanje Okvira intero­perabilnosti i vlastitih specifičnosti (procesne, semantičke, tehničke) za institucije Vlade Fede­racije Bosne i Hercegovine, praćenje razvoja elektronskih usluga, elektronskih javnih regi­stara i primjene interoperabilnosti;
12)   praćenje primjene Vodilja i standarda za arhi­tekturu sistema i razvoj aplikacija u organima i institucijama Federacije Bosne i Hercegovine prilikom izgradnje novih ili nadogradnje pos­tojećih informacionih sistema, te prilikom uspo­stave novih elektronskih usluga i elektronske razmjene podataka, i prilikom izgradnje novih ili nadogradnje postojećih elektronskih javnih registara i pripadajuće elektronske razmjene podataka;
13)   objavljivanje najbolje prakse na odgovarajućem portalu (mjerenje uspješnosti primjene elektron­skih javnih usluga);
14)   primjenjivanje "benchmarking" metode, odnos­no modela, te preporučivanje korištenja modela Statističke kancelarije Evropske unije, (Statistical Office of the European Communities -EUROSTAT), odnosno modela drugih općih uprava Evropske komisije (Directorate General -DG).". Dosadašnje alineje 15. do 25. postaju alineje 16. do 26.

 

Član 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1646/2016
25. augusta 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1645/2016
25. augusta 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.