Na osnovu člana 54. stav (2) tačka 1) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 66. sjednici, održanoj 25.08.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENI UREDBE O OSNIVANJU
FEDERALNE NOVINSKE AGENCIJE

 

Član l.

 

U Uredbi o osnivanju Federalne novinske agencije -Prečišćeni tekst ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/12), u članu 10. stav (2) riječ "sedam" zamjenjuje se rječju "pet".

 

Član 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1645/2016
25. augusta 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.