Temeljem članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 36. sjednici održanoj 08.01.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O UVJETIMA ISPUŠTANJA
OTPADNIH VODA U OKOLIŠ I SUSTAVE JAVNE
KANALIZACIJE

 

Članak l.

 

U Uredbi o uvjetima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sustave javne kanalizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj: 101/15), iza članka 14. dodaje se novi članak 14 .a) koji glasi:

 

Članak 14.a)

 

Sastavni dio ove uredbe su:
Prilog l - Prilog l - pod nazivom "Granične vrijednosti emisije za ispuštanje otpadnih voda" iz člana 2. stav (1) tačka (i), člana 5. stav (3) tačka b), člana 6. stav (2) tačka (c), člana 8. stav (2) tačka b) i st. (3), (5) i (7), člana 11. stav (5) tačka (c) i stav (7) i člana 13. stav (4);
Prilog 2 - pod nazivom " Učestalost uzimanja uzoraka" iz člana 11. stav (3) i stav (5) tačka (a);
Prilog 3 - pod nazivom " Indikativna lista ključnih opasnih materijala za koje se moraju propisati granične vrijednosti emisije";
Prilog 4 - pod nazivom "Granične vrijednosti emisije za ispuštanje tehnoloških Otpadnih voda iz postrojenja za prečiščavanje u prirodne recipijente i Kanalizacijski sustav" iz člana 2. stav (l) tačka (i), člana 8. st. (3) i (7), člana 11. stav (6) i člana 13. stav(l);
Prilog 5 - pod nazivom "Granične vrijednosti emisije za tehnoloških otpadnih voda iz postrojenja za pročišćavanje u prirodne recipijente i kanalizacijski sustav" iz člana 2. stav (1) tačka (i), člana 8. st. (3) i (7) i (9), člana 11. stav (6) i člana 13. stav(l);
Prilog 6 - pod nazivom "Pripadajući iznosi uvjetnog grla po pojedinoj vrsti domaće životinje" iz člana 2. stav (1) tač. (k) i (w) ."

 

Članak 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1/2016
08. siječnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.