Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 252. stavak (3) Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15) i članka 11. alineja 5. Zakona o gospodarskim komorama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 64. sjednici, održanoj 28.07.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA UREDBE O USAVRŠAVANJU
PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA I
UPRAVA GOSPODARSKIH DRUŠTAVA SA
SUDJELOVANJEM DRŽAVNOG KAPITALA

 

Članak 1.

 

U Uredbi o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa sudjelovanjem državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13 i 48/15), u članku 9. stavak (1) mijenja se i glasi:
"Predsjednici i članovi nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa sudjelovanjem državnog kapitala, čiji je mandat u toku i osoba koje su kandidati za izbor i imenovanje za predsjednike i članove nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa sudjelovanjem državnog kapitala, u postupcima koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ove uredbe, dužna su završiti usavršavanje do 30.06.2017. godine."
U stavku (2) broj "30.06.2016", zamjenjuje se brojem "30.06.2017.", a broj "15.07.2016." zamjenjuje se brojem "31.07.2017."

 

Članak 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1541/2016
28. srpnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalič, v. r.