Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 252. stav (3) Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15) i člana 11 alineja 5. Zakona o privrednim komorama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br 35/98 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 64. sjednici, održanoj 28.07.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA UREDBE O USAVRŠAVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA I UPRAVA PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA

 

Član l.

 

U Uredbi o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", br. 71/09, 33/10, ' 23/11, 83/11,2/13, 80/13 i 48/15), u članu 9. stav (1) mijenja se i glasi:
"Predsjednici i članovi nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, čiji je mandat u toku i lica koja su kandidati za izbor i imenovanje za predsjednike i članove nadzornih odbora i uprava privrednih
društava sa učešćem državnog kapitala, u postupcima koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ove uredbe, dužna su završiti usavršavanje do 30.06.2017. godine."
U stavu (2) broj "30.06.2016.", zamjenjuje se brojem "30.06.2017.", a broj "15.07.2016." zamjenjuje se brojem "31.07.2017."

 

Član 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1541/2016
28. jula 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.