Na temelju članka 24. stavak (1) Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 64. sjednici, održanoj 28.07.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU VLASTITIH PRIHODA,
NAČINA I ROKOVA RASPODJELE

 

I OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

(1)    Ovom Uredbom utvrđuju se vlastiti prihodi, način i rokovi raspodjele.
(2)    Odredbe ove Uredbe odnose se na korisnike proračuna Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacije), općina, gradova i izvanproračunske fondove (u daljnjem tekstu: korisnici proračuna).
(3)    Utvrđivanje vrste vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele korisnika proračuna kantona uredit će se kantonalnim propisima.

 

Članak 2.

 

(1)    Pod vlastitim prihodima u smislu ove Uredbe podrazumije­vaju se prihodi koje korisnici proračuna ostvare obavlja­njem osnovne djelatnosti i ostalih poslova na tržištu.
(2)    Pod vlastitim prihodima ne podrazumijevaju se prihodi koje korisnici proračuna ostvare obavljajući osnovnu djelatnost propisanu zakonima ili drugim propisima o osnivanju, za koju je propisima utvrđena visina naknade za usluge koje pružaju pravnim i fizičkim osobama, kao ni prihodi ostvareni u internom poslovanju između korisnika prora­čuna na istoj razini vlasti.

 

Članak 3.

 

(1)    Prihodi iz članka 2. stavka (1) ove Uredbe uplaćuju se na depozitne račune javnih prihoda proračuna sukladno Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova na teritoriju Federacije Bosne i
Hercegovine  ("Službene  novine  Federacije  BiH",  broj 33/16).
(2)    Gotovinske uplate po osnovi vlastitih prihoda evidentiraju se i uplaćuju na depozitni račun najkasnije sljedeći dan po zaprimanju uplate.
(3)    Način popunjavanja naloga za uplatu vezano za prikuplja­nje i evidentiranje vlastitih prihoda vrsi se sukladno Uputi o izvršavanju proračuna s Jedinstvenog računa Riznice ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/16).

 

II NAČIN I ROKOVI RASPODJELE

 

Članak 4.

 

(1)    Korisnik proračuna je dužan, na temelju planiranih vlastitih prihoda, planirati i rashode koje će pokriti iz tih prihoda.
(2)    Vlastite prihode iz članka 2. stavka (1) ove Uredbe korisnik proračuna koristi za pokriće izdataka nastalih obavljanjem tih poslova, a ostatak za tekuće i kapitalne izdatke.
(3)    Vlastiti prihodi mogu se koristiti samo tijekom fiskalne godine, a neutrošeni dio vlastitih prihoda postaje javni prihod proračuna.

 

Članak 5.

 

(1)    Utvrđivanje vrste vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele detaljnije se uređuje Pravilnikom o vrsti vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele.
(2)    Pravilnik iz stavka (1) ovoga članka donosi svaki federalni korisnik proračuna na koji mišljenje daje Federalno ministarstvo financija, a suglasnost Vlada Federacije BiH.
(3)    Korisnici proračuna općina i gradova donose Pravilnik iz stavka (1) ovoga članka, na koji mišljenje daje služba za financije, a suglasnost općinski načelnik, odnosno gradonačelnik.
(4)   Izvanproračunski fondovi donose Pravilnik iz stavka (1) ovoga članka, na koji mišljenje daje služba za financije.

 

Članak 6.

 

Korisnici proračuna koji su osnovani za pružanje usluga smještaja, prehrane, proizvodnje i obavljanja sličnih poslova za određenu kategoriju korisnika tih usluga, ostvarene prihode u potpunosti koriste za pokriće ukupnih rashoda.

 

Članak 7.

 

Obveza za blagovremenu naplatu potraživanja po osnovi vlastitih prihoda, kao i poduzimanje svih mjera za njihovu realizaciju je na korisniku proračuna.

 

III ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 8.

 

Korisnici proračuna u općinama i gradovima i izvanproračunski fondovi Pravilnik iz članka 5. ove Uredbe dužni su donijeti u roku od 90 dana od dana uspostave Riznice.

 

Članak 9.

 

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele ("Službene novine Federacije BiH," br. 11/07 i 73/07).

 

Članak 10.

 

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1535/2016
28. srpnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.