Na osnovu člana 24. stav (1) Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 64. sjednici,  održanoj 28.07.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU VLASTITIH PRIHODA,
NAČINA I ROKOVA RASPODJELE

 

I OPĆE ODREDBE

 

Član l.

 

(1)    Ovom uredbom utvrđuju se vlastiti prihodi, način i rokovi raspodjele.
(2)    Odredbe ove uredbe odnose se na korisnike budžeta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacije), općina, gradova i vanbudžetske fondove (u daljem tekstu: korisnici budžeta).
(3)    Utvrđivanje vrste vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele korisnika budžeta kantona uredit će se kantonalnim propisima.

 

Član 2.

 

(1)    Pod vlastitim prihodima u smislu ove uredbe podrazumije­vaju se prihodi koje korisnici budžeta ostvare obavljanjem osnovne djelatnosti i ostalih poslova na tržištu.
(2)    Pod vlastitim prihodima ne podrazumijevaju se prihodi koje korisnici budžeta ostvare obavljajući osnovnu djelatnost propisanu zakonima ili drugim propisima o osnivanju, za koju je propisima utvrđena visina naknade za usluge koje pružaju pravnim i fizičkim licima, kao ni prihodi ostvareni u internom poslovanju između korisnika budžeta na istom nivou vlasti.

 

Član 3.

 

(1)    Prihodi iz člana 2. stav (1) ove uredbe uplaćuju se nadepozime račune javnih prihoda budžeta u skladu s Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/16).
(2)    Gotovinske uplate po osnovu vlastitih prihoda evidentiraju se i uplaćuju na depozitni račun najkasnije sljedeći dan po prijemu uplate.
(3)    Način popunjavanja naloga za uplatu vezano za prikupljanje i evidentiranje vlastitih prihoda vrši se u skladu sa Uputstvom o izvršavanju budžeta s Jedinstvenog računa Trezora ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/16).

 

II NAČIN I ROKOVI RASPODJELE

 

Član 4.

 

(1)    Korisnik budžeta je dužan, na osnovu planiranih vlastitih prihoda, planirati i rashode koje će pokriti iz tih prihoda.
(2)    Vlastite prihode iz člana 2. stav (1) ove uredbe korisnik budžeta koristi za pokriće izdataka nastalih obavljanjem tih poslova, a ostatak za tekuće i kapitalne izdatke.
(3)   Vlastiti prihodi mogu se koristiti samo u toku fiskalne godine, a neutrošeni dio vlastitih prihoda postaje javni prihod budžeta.

 

Član 5.

 

(1) Utvrđivanje vrste vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele detaljnije se uređuje Pravilnikom o vrsti vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele.
(2)    Pravilnik iz stava (1) ovog člana donosi svaki federalni korisnik budžeta na koji mišljenje daje Federalno ministarstvo finansija, a saglasnost Vlada Federacije BiH.
(3)   Korisnici budžeta općina i gradova donose Pravilnik iz stava (1) ovog člana, na koji mišljenje daje služba za finansije, a saglasnost općinski načelnik, odnosno gradonačelnik.
(4)    Vanbudžetski fondovi donose Pravilnik iz stava (1) ovog člana, na koji mišljenje daje služba za finansije.

 

Član 6.

 

Korisnici budžeta koji su osnovani za pružanje usluga smještaja, prehrane, proizvodnje i obavljanja sličnih poslova za određenu kategoriju korisnika tih usluga, ostvarene prihode u potpunosti koriste za pokriće ukupnih rashoda.

 

Član 7.

 

Obaveza za blagovremenu naplatu potraživanja po osnovu vlastitih prihoda, kao i poduzimanje svih mjera za njihovu realizaciju je na korisniku budžeta.

 

III ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 8.

 

Korisnici budžeta u općinama i gradovima i vanbudžetski fondovi Pravilnik iz člana 5. ove uredbe dužni su donijeti u roku od 90 dana od dana uspostave trezora.

 

Član 9.

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele ("Službene novine Federacije BiH," br. 11/07 i 73/07).

 

Član 10.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1535/2016
28. jula 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.