Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 59. sjednici, održanoj 24.06.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA
ZA STJECANJE STATUSA TRENERA U PROVEDBI
STRUČNOG OBRAZOVANJA I USAVRŠAVANJA
DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE
SLUŽBE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak l.

 

U Uredbi o kriterijima za stjecanje statusa trenera u provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/13 i 81/15) u članku 5: stavak (3) riječ "obuke" zamjenjuje se riječju "kurseve".

 

Članak 2.

 

Iza članka 5. dodaje se novi članak 5a. koji glasi:

 

"Članak 5a.
(Naknade za angažman trenera koji nisu na Listi trenera)

 

(1)    Izuzetno, Agencija će angažirati vanjske eksperte za realiziranje obuka za koje se ne mogu angažirati treneri sa aktualne liste, pod uvjetom da ispunjavaju kriterije iz članka 3. ove uredbe.
(2)   Naknada za angažman vanjskih eksperata isplaćuje se na temelju ugovora o autorskom djelu, sukladno odredbama iz članka 5. ove uredbe."

 

Članak 3.

 

Iza članka 8. dodaje se novi članak 8a. koji glasi:

 

"Članak 8a.

 

Ovlašćuje se Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije da utvrdi Pročišćeni tekst Uredbe o kriterijima za stjecanje statusa trenera u provedbi stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine u roku od devedeset dana od dana stupanja na snagu ove uredbe."

 

Članak 4.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1353/2016
24. lipnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.