Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 59. sjednici, održanoj 24.06.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O KRITERIJIMA
ZA STICANJE STATUSA TRENERA U PROVOĐENJU
STRUČNOG OBRAZOVANJA I USAVRŠAVANJA
DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE
SLUŽBE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Uredbi o kriterijima za sticanje statusa trenera u provođenju stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/13 i 81/15) u članu 5. stav (3) riječ "obuke" zamjenjuje se riječju "kurseve".

 

Član 2.

 

Iza člana 5. dodaje se novi član 5a. koji glasi:

 

"Član 5a.

 

(Naknade za angažman trenera koji nisu na Listi trenera)
(1)    Izuzetno, Agencija će angažirati vanjske eksperte za realizaciju obuka za koje se ne mogu angažirati treneri sa aktuelne liste, pod uslovom da ispunjavaju kriterije iz člana 3. ove uredbe.
(2)    Naknada za angažman vanjskih eksperata isplaćuje se na osnovu ugovora o autorskom djelu, u skladu sa odredbama iz člana 5. ove uredbe."

 

Član 3.

 

Iza člana 8. dodaje se novi član 8a. koji glasi:

 

"Član 8a.

 

Ovlašćuje se Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije da utvrdi Prečišćeni tekst Uredbe o kriterijima za sticanje statusa trenera u provođenju stručnog obrazovanja i usavršavanja državnih službenika u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine u roku od devedeset dana od dana stupanja na snagu ove uredbe."

 

Član 4.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH",

 

V broj 1353/2016
24. juna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.