Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa čl. 17. i 34. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 45/10 i 111/12), a na prijedlog federalnog ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 59. sjednici, održanoj 24.06.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENI UREDBE O NAKNADAMA TROŠKOVA
ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

 

Član 1.

 

Član 18., briše se.

 

Član 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1352/2016
24. juna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.