Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 44. žurnoj sjednici, održanoj 20.06.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA
UREDBE O POTICANJU UPOŠLJAVANJA

 

Članak 1.

 

U Uredbi o poticanju upošljavanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 95/15 i 32/16) u članku 2. stavak (5) riječi: "na ime refundiranja obveza po osnovu doprinosa, plaće i poreza na dohodak" zamjenjuju se riječima: "na ime troškova obavljanja djelatnosti".
U stavku (7), broj: "62/15" zamjenjuje se brojem: "26/16".

 

Članak 2.

 

U članku 8. stavak (2) mijenja se i glasi:
(2) "Osoba koja se sama upošljava neovisno o stupnju stručne spreme na period od 12 mjeseci, ima pravo na subvenciju za obavljanje djelatnosti u visini iznosa koji odgovara ukupnom iznosu najniže plaće u Federaciji s pripadajućim doprinosima, uključujući i porez na dohodak".

 

Članak 3.

 

U članku 11. stavak (7) mijenja se i glasi:
(7)    "Nakon utvrđivanja potpunosti i valjanosti dokumentacije kantonalna služba potpisuje i ovjerava sve primjerke ugovora o sufinanciranju i dostavlja ih poslodavcu i Zavodu za zapošljavanje na potpisivanje i ovjeravanje, a Zavod ugovore dostavlja Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, također radi potpisa i ovjere".

 

Članak 4.

 

U članku 13. stavak (1) riječi: "Zavodu za zapošljavanje", zamjenjuju se riječima: "u Proračun Federacije Bosne i Hercegovine".

 

Članak 5.

 

U članku 14. riječi: "Zavodu za zapošljavanje", zamjenjuju se riječima: "u Proračun Federacije Bosne i Hercegovine".

 

Članak 6.

 

U članku 15. stavak (1) iza riječi: "ugovora o sufinanciranju sa", dodaju se riječi: "Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta,".
U stavku (2) ispred riječi: "Federalni zavod za zapošljavanje", dodaju se riječi: "Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta".

 

Članak 7.

 

U članku 16. stavak (f) iza riječi "putem" dodaju se riječi:. "Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta,".

 

Članak 8.

 

U članku 17. stavak (1) riječi: "Zavod za zapošljavanje" zamjenjuju se riječima: "Federalnb ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta".
U stavku (2) iza riječi: "za sufinanciranu osobu" točka se mijenja zarezom i dodaju se riječi: "odnosno specifikaciju uz uplatu doprinosa poduzetnika i dokaz o uplati poreza na dohodak".
Stavak (4) mijenja se i glasi:
(4)    "Zavod za zapošljavanje na temelju izvješća kanto­nalne službe dostavlja Federalnom ministarstvu raz­voja, poduzetništva i obrta Izvješće o ispunjavanju uvjeta za isplatu na dalji postupak radi refundiranja sredstava".

 

Članak 9.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1310/2016
16. juna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.