Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 44. hitnoj sjednici, održanoj 20.06.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA
UREDBE O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA

 

Član l.

 

U Uredbi o poticanju zapošljavanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 95/15 i 32/16) u članu 2. stav (5) riječi: "na ime refundiranja obaveza po osnovu doprinosa, plate i poreza na dohodak" zamjenjuju se riječima: "na ime troškova obavljanja djelatnosti".
U stavu (7), broj: "62/15" zamjenjuje se brojem: "26/16".

 

Član 2.

 

U članu 8. stav (2) mijenja se i glasi:
(2)    "Lice koje se samo zapošljava nezavisno o stepenu stručne spreme na period od 12 mjeseci, ima pravo na subvenciju za obavljanje djelatnosti u visini iznosa koji odgovara ukupnom iznosu najniže plate u Federaciji s pripadajućim doprinosima, uključujući i porez na dohodak".

 

Član 3.

 

U članu 11. stav (7) mijenja se i glasi:
(7)    "Nakon utvrđivanja potpunosti i validnosti dokumentacije kantonalna služba potpisuje i ovjerava sve primjerke ugovora o sufinansiranju i dostavlja ih
poslodavcu i Zavodu za zapošljavanje na potpisivanje i ovjeravanje, a Zavod ugovore dostavlja Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, također radi potpisa i ovjere".

 

Član 4.

 

U članu 13. stav (1) riječi: "Zavodu za zapošljavanje", zamjenjuju se riječima: "u Budžet Federacije Bosne i Hercegovine".

 

Član 5.

 

U članu 14. riječi: "Zavodu za zapošljavanje", zamjenjuju se riječima: "u Budžet Federacije Bosne i Hercegovine".

 

Član 6.

 

U članu 15. stav (1) iza riječi: "ugovora o sufinansiranju sa", dodaju se riječi: "Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta,".
U stavu (2) ispred riječi: "Federalni zavod za zapošljavanje", dodaju se riječi: "Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta".

 

Član 7.

 

U članu 16., stav (1) iza riječi "putem" dodaju se riječi "Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta,".

 

Član 8.

 

U članu 17. stav (1) riječi: "Zavod za zapošljavanje" zamjenjuju se riječima: "Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta".
U stavu (2) iza riječi: "za sufinansirano lice" tačka se mijenja zarezom i dodaju se riječi: "odnosno specifikaciju uz uplatu doprinosa poduzetnika i dokaz o uplati poreza na dohodak".
Stav (4) mijenja se i glasi:
(4)    "Zavod za zapošljavanje na osnovu izvještaja kantonalne službe dostavlja Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta Izvještaj o ispunjavanju uslova za isplatu na dalji postupak radi refundiranja sredstava".

 

Član 9.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1310/2016
20. juna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.