Na temelju članka 19. stavak (1), a u svezi sa člankom 21. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 58. sjednici, održanoj 16.06.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O
GENERALNOM TAJNIŠTVU VLADE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Uredbi o Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/13 i 89/13) u članku 1. riječi: "te djelokrug Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ured za Brčko Distrikt), kao detaširane organizacione jedinice Generalnog tajništva sa sjedištem u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Brčko Distrikt)", zamjenjuju se riječima: "te" vršenje detaširanih poslova Generalnog tajništva u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Brčko Distrikt)."

 

Članak 2.

 

U članku 2. u uvodnoj rečenici riječi: "Dopremijera Federacije Bosne i Hercegovine i federalnog ministra prostornog uređenja (u daljem tekstu: Dopremijera), Dopremijera Federacije Bosne i Hercegovine i federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Dopremijera)", zamjenjuju se riječima: "dopremijera".
Alineje 8) i 6) 19) 21} 22) i 23) brišu se.
Dosadašnje alineje 9) do 17) postaju alineje 8) do 16), a alineje 19) do 29) postaju alineje 18) do 25).
Dosadašnja alineja 28) koja postaje alineja 25) mijenja se i glasi:
- "lektoriranje propisa i drugih akata za potrebe premijera, dopremijera i Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;".

 

Članak 3.

 

Članak 4. mijenja se i glasi:

 

"Članak 4.

 

Stručne i druge poslove kojima se osigurava da se aktivnostima Vlade u potpunosti poštuju Konačna odluka Arbitražnog tribunala za spor u svezi sa međuentitetskom linijom razgraničenja u oblasti Brčkog i Amandman I na Ustav Bosne i Hercegovine, vrši samostalni, vršitelj u Generalnom tajništvu sa sjedištem u Brčko Distriktu.
U izvršavanju poslova iz stavka (1) ovog članka, osigurava se:
- uspostavljanje suradnje i koordinacije rada između institucija Federacije i nadležnih odjela Vlade Brčko Distrikta i drugih institucija Brčko Distrikta;
- suradnja i informiranje Gradonačelnika Brčko Distrikta o svim aktivnostima iz nadležnosti Vlade od značaja za Brčko Distrikt;
- pristup materijalima Vlade od značaja za Brčko Distrikt, i
- druge poslove koje utvrdi Vlada."

 

Članak 4.

 

U članku 8. stavak (2) iza riječi "pomoćnika.", dodaju se riječi: "i jednog savjetnika".
U stavku (3) riječi; "Stručnom službom Vlade", zamjenjuju se riječima: "Generalnim tajništvom".

 

Članak 5.

 

Članak 11. mijenja se i glasi:

 

"Članak 11.

 

Tajnik Vlade donijet će novi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Generalnog tajništva Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa ovom uredbom, najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe."

 

Članak 6.

 

Ovlašćuje se Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Europske unije da utvrdi Pročišćeni tekst Uredbe o Generalnom tajništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Članak 7.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1287/2016
16. lipnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.