Na osnovu člana 19. stav(l), a u vezi sa članom 21. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03,2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 58. sjednici, održanoj 16.06.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O
GENERALNOM SEKRETARIJATU VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

U Uredbi o Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/13 i 89/13) u članu 1. riječi: "te djelokrug Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ured za Brčko Distrikt), kao detaširane organizacione jedinice Generalnog sekretarijata sa sjedištem u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Brčko Distrikt)", zamjenjuju se riječima: "te vršenje detaširanih poslova Generalnog sekretarijata u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Brčko Distrikt)."

 

Član 2.

 

U članu 2. u uvodnoj rečenici riječi: "Zamjenika premijera Federacije Bosne i Hercegovine i federalnog ministra prostornog uređenja (u daljem tekstu: Zamjenik premijera), Zamjenika premijera Federacije Bosne i Hercegovine i federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Zamjenik premijera)", zamjenjuju se riječima: "zamjenika premijera".
Alineje 8) 16) 19) 21) 22) i 23) brišu se. Dosadašnje alineje 9) do 17) postaju alineje 8) do 16), a alineje 19) do 29) postaju alineje 18) do 25).
Dosadašnja alineja 28) koja postaje alineja 25) mijenja se i glasi:
- "lektoriranje propisa i dragih akata za potrebe premijera, zamjenika premijera i Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;"

 

Član 3.

 

Član 4. mijenja se i glasi:

 

"Član 4.

 

Stručne i druge poslove kojima se osigurava da se aktivnostima Vlade u potpunosti poštuju Konačna odluka Arbitražnog tribunala za spor u vezi sa međuentitetskom linijom razgraničenja u oblasti Brčkog i Amandman I na Ustav Bosne i Hercegovine, vrši samostalni izvršilac u Generalnom sekretarijatu sa sjedištem u Brčko Distriktu.

 

U izvršavanju poslova iz stava (1) ovog člana, osigurava se:
- uspostavljanje saradnje i koordinacije rada između institucija Federacije i nadležnih odjela Vlade Brčko Distrikta drugih institucija Brčko Distrikta;
- saradnja i informiranje Gradonačelnika Brčko Distrikta o svim aktivnostima iz nadležnosti Vlade od značaja za Brčko Distrikt;
- pristup materijalima Vlade od značaja za Brčko Distrikt, i
- drugi poslov koje utvrdi Vlada."

 

Član 4.

 

U članu 8. stav (2) iza riječi "pomoćnika.", dodaju se riječi:
"i jednog savjetnika".
U stavu (3) riječi: "Stručnom službom Vlade", zamjenjuju se riječima: "Generalnim sekretarijatom".

 

Član 5.

 

Član 11. mijenja se i glasi:

 

"Član 11.

 

Sekretar Vlade donijet će novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne j Hercegovine, u skladu sa ovom uredbom, najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe."

 

Član 6.

 

Ovlašćuje se Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Europske unije da utvrdi prečišćeni tekst Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Član 7.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1287/2016
16. juna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.