Na temelju čl. 17. i 34. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH.", br. 45/10 i 111/12) i na usuglašen prijedlog federalnog ministra finansija/federalnog ministra financija i federalnog ministra pravde, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 55. sjednici, održanoj 27.05.2016. godine i 56. sjednici, održanoj 03.06.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

I OSOVNE ODREDBE

 

Članak l.

 

Ovom uredbom utvrđuju se vrste i visine naknada za službena putovanja, kao i postupak ostvarivanja tih naknada, za osobe iz članka 11 a. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, državne službenike i namještenike (u daljnjem tekstu: državni službenik) u federalnim organima državne službe (u daljnjem tekstu: organ državne službe).

 

Članak 2.

 

Državni službenici imaju pravo na naknade troškova koji nastanu u vezi sa službenim putovanjem na području Bosne i Hercegovine i/ili u inozemstvu, koji se ostvaraju prema odredbama ove uredbe.

II VRSTE I VISINE NAKNADA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

1. Pojam službenog putovanja

 

Članak 3.

 

Pod službenim putovanjem, u smislu ove uredbe, smatra se putovanje na području Bosne i Hercegovine, kao i putovanje u inozemstvo, na koje se državni službenik upućuje da izvrši određeni službeni zadatak (posao).
Pod službenim putovanjem na području Bosne i Hercegovine smatra se ono putovanje kada je državni službenik upućen u mjesto koje je udaljeno najmanje 30 km od mjesta rada državnog službenika, a putovanje u inozemstvo podrazumijeva putovanje u mjesto na teritoriju izvan Bosne i Hercegovine.

2. Vrste naknada za službena putovanja

 

Članak 4.

 

Naknade za službeno putovanje obuhvaćaju naknadu za smještaj, ishranu, prijevozne i druge troškove predviđene ovom uredbom.
Naknade za službeni put u inozemstvo mogu se obračunati i isplatiti samo u slučaju kada državni službenik priloži najmanje jedan dokaz da je službeno putovanje u stvarnosti obavljeno (račun za hotel, račun ili kartu za prijevoz, ovjerenu potvrdu o prisustvovanju ili neki dragi dokument s kojim bi se sa sigurnošću moglo utvrditi da je službeno putovanje u stvarnosti obavljeno).

3. Naknada za obavljeni službeni put (dnevnica)

 

Članak 5.

 

Pod dnevnicom, u smislu ove uredbe, podrazumijeva se naknada za obavljeno službeno putovanje državnog službenika.
Dnevnica za službeno putovanje na području Bosne i Hercegovine utvrđuje se u visini od 25 KM.
Visina dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za svaku stranu državu pojedinačno je utvrđena u Prilogu broj 1., koji čini sastavni dio ove uredbe.

 

Članak 6.

 

Jedna dnevnica obračunava se za svaka 24 sata provedena na službenom putovanju.
Za službeno putovanje koje traje dulje od 12 sati, obračunava se jedna dnevnica, a za službeno putovanje koje traje 8 do 12 sati pola dnevnice.
Ako je na službenom putovanju osigurana besplatna ishrana, odnosno tri obroka, pripadajuća dnevnica iz članka 5. ove uredbe umanjuje se za 30%.
Dnevnice i naknada za topli obrok međusobno se isključuju.
Državni službenik je dužan u izvješću o obavljenom službenom putovanju navesti je li i u kojoj mjeri je istom bila osigurana ishrana u slučaju da se s priloženih računa isto ne može sa sigurnošću utvrditi.

 

Članak 7.

 

Dnevnice za službena putovanja u inozemstvo i dnevnice za službena putovanja na području Bosne i Hercegovine obračunavaju se od vremena polaska na službeno putovanje do vremena povratka sa službenog putovanja, primjenjujući visinu dnevnice propisanu za državu u koju je državni službenik upućen na službeni put.
U slučaju da je državni službenik istodobno upućen na službeni put u dvije ili više država, zbroj dnevnica za svaku državu utvrđuje se proporcijalno učešću trajanja službenog puta u toj državi sa ukupnim trajanjem službenog putovanja.
Za službena putovanja iz stavka (2) ovoga članka državni službenik je dužan u Izvješću s obavljenog službenog puta evidentirati trajanje službenog putovanja koje se odnosi na svaku državu u koju je upućen, gdje se kao vrijeme polaska na službeno putovanje za dragu i svaku narednu državu uzima vrijeme kada je započeo putovanje iz države gdje je prethodno završen dio službenog putovanja.

4. Naknada za smještaj (noćenje)

 

Članak 8.

 

Naknada za noćenje obračunava se u visini priloženog plaćenog hotelskog računa i to najviše do iznosa odobrenog nalogom za službeno putovanje;
Ako u mjestu službenog putovanja nema hotelskog smještaja ili ako se on ne koristi, pripadajuća dnevnica se uvećava za 70% i to samo u slučaju da državni službenik nema mjesto prebivališta ih boravišta udaljeno manje od 30 km od mjesta u koje je upućen na službeni put.
Pod pripadajućom dnevnicom, u smislu odredbe stavka (2) ovoga članka, podrazumijeva se dnevnica iz članka 5. ove uredbe.

5. Naknada za troškove prijevoza

 

Članak 9.

 

Naknada za troškove prijevoza na službenom putovanju, obračunava se u visini stvarno plaćene karte uz priloženi račun za prijevoz sredstvom one vrste i razreda koji se mogu upotrebljavati na službenom putovanju prema odobrenom putnom nalogu.

 

Članak 10.

 

Državnom službeniku koji za potrebe službenog putovanja koristi putnički automobil u osobnom vlasništvu, pripada naknada u visini 15% cijene litre benzina BMB 95 na teritoriju Bosne i Hercegovine, po prijeđenom kilometru na odobrenoj relaciji.
Isplata naknade iz stavka (1) ovog članka predstavlja naknadu troškova za gorivo i amortizacije automobila i ista ne isključuje troškove nastale po osnovu plaćene cestarine, putarine, mostarine,  naknade za korištenje  tunela,  parkinga  i  dragih troškova nastalih u vezi sa prevozom na službenom putovanju.
Kod obračuna naknade za korištenje osobnog putničkog automobila isti se vrši na način da se obračuna najkraća udaljenost koju državni službenik mora prijeći prijevoznim sredstvom, a koja se može utvrditi (izmjeriti) na zemljopisnoj karti namijenjenoj vozačima i ona je mjerodavna prilikom određivanja stvarne udaljenosti službenog putovanja.
Udaljenost iz članka 3. stavak (2) i članka 8. stavak (2) ove uredbe utvrđuje se sukladno stavku (3) ovoga članka.

6. Ostale vrste naknada

 

Članak 11.

 

Pod ostalim naknadama za izdatke koji nastanu u vezi sa službenim putovanjem u inozemstvo i na području Bosne i Hercegovine podrazumijevaju se izdaci koji nastanu u svrhu obavljanja službenog putovanja.
Izdaci iz stavka (1) ovoga članka obračunavaju se prema priloženom računu.

7. Nalog za službeno putovanje i obračun putnih troškova

 

Članak 12.

 

Svako službeno putovanje u zemlji i inozemstvu obavlja se na temelju naloga za službeno putovanje.
Putni nalog za službeno putovanje obvezno sadrži: broj putnog naloga, datum izdavanja, pravnu osnovu, ime i prezime državnog službenika koji se upućuje na službeno putovanje, pozicija državnog službenika, mjesto u koje državni službenik putuje, svrha putovanja, vrijeme trajanja putovanja, visinu odobrenih troškova za noćenje, podatke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje, potpis ovlaštene osobe i pečat.
Putni nalog za službeno putovanje državnih službenika iz članka 1. ove uredbe izdaje se u formi iz priloga broj 2. koja čini sastavni dio ove uredbe.

 

Članak 13.

 

Nalog za službeno putovanje rukovoditelja federalnih organa državne službe i tajnika potpisuje premijer, odnosno jedan od zamjenika premijera u njegovoj odsutnosti, ako se putovanje obavlja po nalogu Vlade Federacije BiH.
U slučajevima kada se putovanje rukovoditelja federalnog organa uprave, rukovoditelja samostalne uprave i rukovoditelja ustanove obavlja iz djelokruga rada ministarstva, uprave, odnosno ustanove, nalog za službeno putovanje potpisuje ministar, odnosno rukovoditelj samostalne uprave i samostalne ustanove, odnosno državni službenik kojeg oni ovlaste.
Nalog za službeno putovanje državnog službenika izdaje rukovoditelj organa državne službe, a iznimno, nalog može izdati i državni službenik kojeg rukovoditelj organa državne službe ovlasti posebnim pismenim rješenjem.

 

Članak 14.

 

Na temelju naloga za službeno putovanje može se isplatiti akontacija u visini procijenjenih troškova za predviđeno službeno putovanje i to isključivo u nacionalnoj valuti Bosne i Hercegovine.

 

Članak 15.

 

Nalog za službeno putovanje ne može se izdati državnom službeniku koji ranije obavljeno službeno putovanje nije opravdao u roku iz članka 16. stavak (1) ove uredbe.
Državni službenik koji nije opravdao putni nalog dužan je vratiti akontaciju u cijelosti.
U slučaju da državni službenik nije u roku iz članka 16. stavak (1) ove uredbe, opravdao putni nalog ili nije sukladno stavku (2) ovoga članka, vratio akontaciju, naplata tih troškova obavlja se po postupku koji je zakonom predviđen za naknadu materijalne štete državnih službenika.

 

Članak 16.

 

Državni službenik dužan je u roku od pet radnih dana od dana kada je službeno putovanje završeno podnijeti izvješće s obavljenog službenog puta, zajedno s putnim nalogom i dokazima o iznosima plaćenim za sve troškove koji se pravdaju.
Izvješće s obavljenog službenog puta obvezno sadrži: ime i prezime državnog službenika, poziciju državnog službenika, broj i datum putnog naloga kojim je odobreno službeno putovanje, datum i vrijeme polaska na službeni put, datum i vrijeme povratka sa službenog putovanja, datum i vrijeme početka službenog zadatka (posla) kojeg je obavio za svaku državu u koju je upućen, datum i vrijeme završetka službenog zadatka (posla) kojeg je obavio za svaku državu u koju je upućen, kratak opis zadataka (posla) koji je obavio na službenom putu, izjavu je li bila osigurana ishrana na službenom putu (tri obroka), te specifikaciju nastalih troškova koja sadrži: naziv, vrstu i iznos troškova nastalih u svrhu službenog putovanja za koje se prilažu računi.
Izvješće s obavljenog službenog putovanja, uključujući nastale troškove iz stavka (2) ovoga članka odobrava rukovoditelj organa državne službe, odnosno državni službenik kojeg rukovoditelj organa državne službe ovlasti posebnim pismenim rješenjem.
Obračun troškova službenog putovanja obavlja se na temelju odobrenog Izvješća s obavljenog službenog putovanja, te mora biti izvršen prema odredbama ove uredbe i sukladno izdanom putnom nalogu, na obrascu iz Priloga broj 3. koji čini sastavni dio ove uredbe.
Ako se pismeni dokaz o izvršenoj konverziji nacionalne valute ne priloži uz obračun putnih troškova, kod obračuna troškova primjenjuje se važeći srednji tečaj Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan polaska na službeno putovanje.

III PRIMJENA OVE UREDBE NA DRUGE ORGANE I SLUŽBE

 

Članak 17.

 

Sukladno odredbi članka 17. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, odredbe ove uredbe primjenjuju se i na naknade troškova za službeno putovanje predsjednika Federacije, potpredsjednika Federacije, premijera Vlade Federacije, zamjenika premijera i ministara u Vladi Federacije.

 

Članak 18.

 

Dnevnice utvrđene prema odredbi članka 5. ove uredbe, uvećavaju se:
1)     25% za predsjednika i potpredsjednike Federacije;
2)     20% za premijera i zamjenike premijera Vlade Federacije;
3)     15% za ministre u Vladi Federacije;
4)     10% za osobe iz članka l la Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine i osobe izvan federalnih tijela koji su određeni za članove zvanične delegacije Federacije.

 

Članak 19.

 

Sukladno odredbi članka 74. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, odredbe ove uredbe, koje se odnose na državne službenike, primjenjuju se i na državne službenike koji taj status imaju u stručnim i drugim službama zakonodavne vlasti, u organima izvršne vlasti, organima sudbene vlasti, tužiteljstvima, pravobraniteljstvima, ustanovama za izvršenje kaznenih sankcija Federacije, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

 

Članak 20.

 

Odredbe ove uredbe koje se odnose na državne službenike shodno se primjenjuju i na savjetnike rukovoditelja tijela državne službe, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.
Odredbe ove uredbe koje se odnose na državne službenike shodno se primjenjuju i na zaposlene u institucijama koje vrše javne ovlasti kojima se sredstva za materijalne troškove osiguravaju u proračunu Federacije, ako posebnim propisom nije drukčije određeno.

IV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 21.

 

Naknade za službena putovanja koja su započeta prije stupanja na snagu ove uredbe, a nisu završena, obračunavat će se prema propisima o naknadama za putne troškove koji su važili do dana stupanja na snagu ove uredbe.

 

Članak 22.

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o naknadama troškova za službena putovanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 63/10, 9/11 i 80/11).

 

Članak 23.

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1135/2016
03. lipnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.