Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 50. sjednici, održanoj 22.04.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA l DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU UPOŠLJAVANJA

 

Članak 1.

 

U Uredbi o poticanju upošljavanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 95/15) u članku 4. točka c), riječi: "potpisivanja ugovora" zamjenjuju se riječima: "objave javnog poziva".

 

Članak 2.

 

U članku 6. stavak (1) riječi: "31.03.2015. godine", zamjenjuju se riječima: "objave javnog poziva".
U stavku (2) iza riječi "subvenciju" dodaju se riječi: "i još najmanje isti period nakon isteka tog roka,".

 

Članak 3.

 

U članku 7. stavak (2) riječi: "nakon isteka dvostrukog perioda od dana dobivanja subvencije" zamjenjuju se riječima: "još najmanje isti period nakon isteka tog roka".

 

Članak 4.

 

U članku 13. stavak (2), iza riječi "subvencije" dodaju se riječi: "i još najmanje isto razdoblje nakon isteka tog roka," a riječi: "Člankom 4. stavak 1. točka c) uvećan za broj novouposlenih osoba", zamjenjuju se riječima: "člankom 6. stavak (1)".
U stavku (3) riječi: "iz stavka 2" zamjenjuju se riječima: "iz stavka l".

 

Članak 5.

 

U članku 15. dodaje se novi stavak (2) koji glasi: "(2) Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje mogu potpisati ugovor s poslodavcem -korisnikom subvencija za više osoba, ako poslodavac dostavi onoliki broj mjenica, s mjeničnom izjavom i bjanko potpisanim i ovjerenim nalozima za plaćanje, kao sredstvom osiguranja povrata sredstava na ime subvencije, za koliko osoba traži subvenciju."

 

Članak 6.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 947/2016
22. travnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.