Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 50. sjednici, održanoj 22.04.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA

 

Član 1.

 

U Uredbi o poticanju zapošljavanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 95/15) u članu 4. tačka c), riječi: "potpisivanja ugovora" zamjenjuju se riječima: "objave javnog poziva".

 

Član 2.

 

U članu 6. stav (1) riječi: "31.03.2015. godine", zamjenjuju se riječima: "objave javnog poziva".
U stavu (2) iza riječi "subvenciju" dodaju se riječi: "i još najmanje isti period nakon isteka tog roka,".

 

Član 3.

 

U članu 7. stav (2) riječi: "nakon isteka dvostrukog perioda od dana dobijanja subvencije" zamjenjuju se riječima: "još najmanje isti period nakon isteka tog roka".

 

Član 4.

 

U članu 13. stav (2), iza riječi "subvencije" dodaju se riječi: "i još najmanje isto razdoblje nakon isteka tog roka," a riječi: "članom 4. stav 1. tačka c) uvećan za broj novozaposlenih lica", zamjenjuju se riječima: "Članom 6. stav (1)".
U stavu (3) riječi: "iz stava 2" zamjenjuju se riječima: "iz stava l".

 

Član 5.

 

U članu 15. dodaje se novi stav (2) koji glasi: "(2) Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje mogu potpisati ugovor sa poslodavcem -korisnikom subvencija za više lica, ako poslodavac dostavi onoliki broj mjenica, sa mjeničnom izjavom i bjanko potpisanim i ovjerenim nalozima za plaćanje, kao sredstvom osiguranja povrata sredstava na ime subvencije, za koliko lica traži subvenciju".

 

Član 6.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 947/2016
22. aprila 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.