Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 36. sjednici održanoj 08.01.2016. godine, donosi

 

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O USLOVIMA ISPUŠTANJA
OTPADNIH VODA U OKOLIŠ I SISTEME JAVNE
KANALIZACIJE

 

Član 1.

 

U Uredbi o uslovima ispuštanja otpadnih voda u okoliš i sisteme javne kanalizacije ("Službene novine Federacije BiH", broj: 101/15), iza člana 14. dodaje se novi član 14.a) koji glasi:

 

Član 14.a)

 

Sastavni dio ove uredbe su:
Prilog l - Prilog l - pod nazivom "Granične vrijednosti emisije za ispuštanje otpadnih voda" iz člana 2. stav (1) tačka (i), člana 5. stav (3) tačka b), člana 6. stav (2) tačka (c), člana 8. stav (2) tačka b) i st. (3), (5) i (7), člana 11. stav (5) tačka (c) i stav (7) i člana 13. stav (4);
Prilog 2 - pod nazivom " Učestalost uzimanja uzoraka" iz člana 11. stav (3) i stav (5) tačka (a);
Prilog 3 - pod nazivom " Indikativna lista ključnih opasnih
materijala za koje se moraju propisati granične vrijednosti emisije";
Prilog 4 - pod nazivom "Granične vrijednosti emisije za ispuštanje tehnoloških Otpadnih voda iz postrojenja za prečišćavanje u prirodne recipijente i Kanalizacijski sustav" iz člana 2. stav(l) tačka (i), člana 8. st (3) i (7), člana 11. stav (6) i člana 13. stav(l);
Prilog 5 - pod nazivom "Granične vrijednosti emisije za tehnoloških otpadnih voda iz postrojenja za pročišćavanje u prirodne recipijente i kanalizacjjski sustav" iz člana 2. stav (1) tačka (i), člana 8. st. (3) i (7) i (9), člana 11. stav (6) i člana 13. stav (1);
Prilog 6 - pod nazivom "Pripadajući iznosi uvjetnog grla po pojedinoj vrsti domaće životinje" iz člana 2. stav (1) tač. (k) i (w).

 

Član 2.

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1/2016
08. januara 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.