Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 13. Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 57. sjednici, održanoj 08.06.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA
ZA MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG
STANJA

 

I

 

Razrješavaju se dužnosti članovi Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja imenovani Rješenjem o imenovanju Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/11), zbog isteka mandata i to:
1.     Ivana Bulić, predsjednik
2.     Salko Pašović, član
3.     Enisa Teskeredžić, član
4.     Snježana Tirić, član i
5.     Amela Toromanović, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1261/2016
08. juna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novafić, s. r.