Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 13. Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07), a u vezi sa članom 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 57. sjednici, održanoj 08.06.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU DIREKTORA INSTITUTA ZA
MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG
STANJA

 

I

 

Ivo Šandrk imenuje se za direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, na period od četiri godine.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1260/2016
08. juna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.