Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - Općine Kiseljak putem Općinskog javnog pravobraniteljstva Općine Kiseljak, broj OP-20/16 od 05.05.2016. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 57. sjednici, održanoj 08.06.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, broj 05-31-816/10-30 od 15.01.2015. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 1097/7 zv. "Lug", u naravi livada 3. klase ukupne površine 1.147 m2, upisana u zk. ul. br. 1521 k.o. Podastinje kao zemljišnoknjižno suvlasništvo Raso rod. Gašić Iva sa dijelom 1/10, Raso (Pere) Mato sa dijelom 6/50, Raso (Pere) Željko sa dijelom 6/50, Raso (Pere) Vinko sa dijelom 6/50, Raso (Pere) Ivica sa dijelom 6/50, Slišković rod. Raso Finka sa dijelom 1/10, Raso (Pere) Ljubica sa dijelom 1/10, Zujić rod. Raso (Ante) Blaženka sa dijelom 1/20, Marić rod. Raso (Ante) Monika sa dijelom 1/20 i Raso (Pere) Josip sa dijelom 6/50, gdje je u toku postupka utvrđeno da su suvlasnički dio iza umrlog Raso (Pere) Želimira (Željko) naslijedili Raso (Želimira) Marinko sa dijelom 3/50 i Raso (Želimira) Željka sa dijelom 3/50.
2.    Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03-31-673/2016
08. juna/lipnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.