Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. stavak (3) Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 57. sjednici, održanoj 08.06.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E
O ISPLATI NAKNADA ZA SUDJELOVANJE U RADU
POVJERENSTVA ZA PROVEDBU POSTUPKA
JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR I NOMINIRANJE ZA
IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNIH ODBORA U
GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA SA SUDJELOVANJEM
DRŽAVNOG KAPITALA U KOJIMA NADLEŽNOSTI
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE VRŠI VLADA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Članovima Povjerenstva za provedbu postupka Javnog natječaja za izbor i nominiranje za imenovanje članova nadzornih odbora u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, imenovanih Odlukom o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominiranje za imenovanje članova nadzornih odbora u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 57/15 i 96/15) utvrđuje se visina naknade u neto iznosu po podmirenju svih poreza i doprinosa, kako slijedi:
- Amri Đendušić, predsjedatelju u iznosu od 200,00 KM
- Darki Pranjiću, članu u iznosu od 200,00 KM
- Denijelu Pelidiji, članu u iznosu od 200,00 KM
- Mariu Gliniću, članu u iznosu od 200,00 KM
- Mirjani Vučić, članu u iznosu od 200,00 KM.

 

II

 

Naknada za rad Povjerenstvu iz točke I ovog rješenja isplatit će se iz sredstava:
- Amri Đendušić i Denijelu Pelidiji iz sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine,
- Darki Pranjiću iz sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije,
- Mariu Gliniću i Mirjani Vučić iz sredstava Federalnog ministarstva financija.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

V broj 1251/2016
8. lipnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.