Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici, održanoj 03.06.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZRADU
NORMATIVNIH AKATA U OBLASTI TEHNIČKO-
TEHNOLOŠKOG I SOFTVERSKOG STANDARDA ZA
RADNU STANICU

 

I

 

Imenuje se Komisija za izradu normativnih akata u oblasti tehničko-tehnološkog i softverskog standarda za radnu stanicu u federalnim organima uprave, federalnim upravnim organi­zacijama, stručnim i drugim službama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija), u sljedećem sastavu:
l .     SNJEŽANA BODNARUK, predsjednik
2.     DENIJEL PELIDIJA, član
3.     HASMIR SELIMOVIĆ, član
4.     DAMIR HADŽIĆ, član
5.     MIA GLAMUZINA, član
Za obavljanje stručnih i administrativno-tehnickih poslova za potrebe Komisije određuje se BORIS KATALINIĆ.

 

II

 

Komisija iz tačke I ovog rješenja izradit će normativne akte kojima će urediti oblast tehničko-tehnološkog i softverskog standarda za radnu stanicu, a naročito: definirati minimalne zahtjeve za radnu stanicu za rad u javnoj upravi; period osvježavanja softvera i maksimalno vrijeme upotrebe za svaki tip radne stanice; smjernice za nabavku računarske opreme i računarskog operativnog sistema i minimum aplikativnih programa koji moraju biti instalirani na radnoj stanici.

 

III

 

Komisija je dužna normativne akte izraditi i predložiti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na usvajanje u roku od 60 dana od stupanja ovog rješenja na snagu.

 

IV

 

Pravo na naknadu članovima Komisije, utvrdit će se posebnim Rješenjem u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1199/2016
03. juna 2016. godine
Sarajevo

Premiijer
Fadil Novalić, s. r.