Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici, održanoj 03.06.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA
IZRADU PROGRAMA RAZVOJA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD
PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA ZA PERIOD OD
SEDAM GODINA

 

I

 

Imenuje se interresorna Radna grupa za izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za period od sedam godina, u sastavu:
1.     Enes Memić, predsjednik, Federalna uprava civilne zaštite,
2.     Ramo Dautbašić, član, Federalna uprava civilne zaštite,
3.     Maida Mekić - Skrobanović, član, Federalna uprava civilne zaštite,
4.     Stanko Slišković, član, Federalna uprava civilne zaštite,
5.     Mira Lazić, član, Federalna uprava civilne zaštite,
6.     Samir Čolak, član, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova,
7.     Ismet Demirović, član, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija,
8.     Mario Glibić, član, Federalno ministarstvo finansija,
9.     Senad Zekić, član, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,
10.   Izudin Livadić, član, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.
11.   Marina Bera, član, Federalno ministarstvo zdravstva,
12.   Eldin Alikadić, član, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
13.   Nervin Dačić, član, Federalno ministarstvo prostornog uređenja,
14.   Kasema Ćatović,, član, Federalno ministarstvo okoliša i turizma,
15.   Aida Resić Salkunić, član, Federalni zavod za programiranje razvoja,
16.   Almir Prljača, član, Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo,
17.   Željko Ostojić, član, Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Mostar,
18.   Sabina Hodžić, član, Federalni hidrometeorološki zavod,
19.   Hamid Begić, član, Federalni zavod za geologiju,
20.   Damir Behlulović, član, Federalni zavod za agropedologiju,
21.   Omer Kurtović, član, Federalni zavod za poljoprivredu,
22.   Marko Ivanković, član, Federalni agromediteranski zavod,
23.   Jasminka Suša, član, Federalna uprava za geodetske imovinsko - pravne poslove,
24.   Davor Pehar, član, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe Radne grupe obavljat će Branko Parla i Samir Džihić iz Federalne uprave civilne zaštite.

 

II

 

Zadatak Radne grupe je da pripremi Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća za period sedam godina, te isti dostavi Federalnoj upravi civilne zaštite na dalji postupak.

 

III

 

Rok za realizaciju zaduženja iz tačke II ovog rješenja je 90 dana, počev od dana stupanja na snagu ovog rješenja.

 

IV

 

Poslove iz tačke II ovog rješenja Radna grupa će obavljati u toku radnog vremena, bez novčane naknade.

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1193/2016
03. juna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.