Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa toč. 3. i 5. Zaključka V broj 925/2016 o'd 15.04.2016. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici, održanoj 03.06.2016. godine, donosi..

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U
MEĐUINSTITUCIONALNE RADNE STRUKTURE ZA
IZRADU STRATEŠKOG OKVIRA ZA REFORMU JAVNE
UPRAVE 2016-2020.

 

1.     Za članove Zajedničke radne skupine za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave 2016-2020. imenuju se:
- Mirsada Jahić, koordinator za reformu javne uprave Federacije Bosne i Hercegovine;
- Ajša Softić, tajnik Federalnog ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.
2.     Član Zajedničke radne skupine iz točke 1. ovog rješenja odgovoran je da prati, nadgleda, usuglašava i usmjerava dinamiku, pravce i prioritete razvoja strateškog okvira za reformu javne uprave, a posebno da:
a.      usmjerava pravovremenu i nesmetanu pripremu razvoja strateškog okvira reforme javne uprave suglasno ciljevima i prioritetima resornih institucija Federacije Bosne i Hercegovine;
b.     prati i osigurava usklađenost strateškog okvira reforme javne uprave sa drugim strateškim programskim opredjeljenjima Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine, posebno procesom europskih integracija, Reformskom agenđom za Bosnu i Hercegovinu i drugim prioritetima;
c.      osigurava koherentnost i komplementarnost među različitim stubovima Strategije reforme javne uprave;
d.     analizira i usuglašava prijelazne rezultate kao set ciljeva, indikatore učinka, ciljne vrijednosti, aktivnosti i slično;
e.     osigurava pravovremenu informiranost vie razine donositelja odluka i delegiranje pitanja o kojima ne postoji suglasnost, radi dobijanja smjernica za postupanje;
f.      provodi konsultacije i osigurava komunikaciju sa rukovoditeljima nadležnih federalnih institucija o pitanjima od značaja za učinkovito vođenje procesa;
g.     usuglašava radni tekst dokumenata Strategije za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini i Akcionog plana za njenu provedbu prije upućivanja teksta na razmatranje i usvajanje od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
3.     Za članove tematskih radnih skupina, prema tematskim oblastima, imenuju se:
Tematska radna skupina za oblast  "Razvoj  politika i koordinacija":
- Enver Išerić, direktor Zavoda za javnu upravu Federacije Bosne i Hercegovine;
- Mirsada Jahić, pomoćnik tajnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
- Nijaz Avdukić, pomoćnik direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja;
- Denijel Pelidija, savjetnik premijera Federacije Bosne i Hercegovine;
- Elma Tabak, stručni savjetnik u Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU.
Tematska radna skupina za oblast "Državna služba i upravljanje ljudskim resursima":
- Jagoda Krdžović, načelnica Službe za opće i zajedničke poslove u   Federalnom ministarstvu pravde;
- Zinka Salihagić, tajnik Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine;
- Damir Šapina, savjetnik federalnog ministra financija;
Tematska radna skupina za oblast "Odgovornost":
- Željko Škarica, glavni federalni upravni inspektor;
- Fatima Obhođaš, pomoćnik federalnog ministra financija;
- Tatjana Veljović, viši stručni suradnik Ureda Vlade Federacije Bosne i   Hercegovine za odnose s javnošću.
Tematska radna skupina za oblast "Pružanje javnih usluga":
- Alen Taletović, pomoćnik federalnog ministra pravde;
- Mira Bradara, pomoćnik federalnog ministra financija;
- Kenan Osmanagić, pomoćnik federalnog ministra prometa i komunikacija;
- Jasmina Pašić, pomoćnik federalnog ministra energije, rudarstva i industrije.
Tematska radna skupina za oblast "Upravljanje javnim financijama":
- Alija Aljović, pomoćnik federalnog ministra financija;
- Ekrem Durmo, stručni savjetnik u Povjerenstvu za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine.
4.     Članovi tematskih radnih skupina iz točke 3. ovog rješenja osiguravaju stručnu potporu i doprinose razvoju Strateškog okvira reforme javne uprave   shodno stavovima i prioritetima institucija koje predstavljaju na način da:
a.      osiguravaju stručne informacije za razvoj strateškog okvira za reformu javne uprave u svezi sa početnim stanjem, identificiranim problemima,   ciljevima i indikatorima;
b.     prikupljaju i dostavljaju podatke o drugim jelevantnim strateškim i programskim aktivnostima te predlažu modalitete komplementarnosti i sinergije; c.      usuglašavaju strateška opredjeljenja i ciljeve, predlažu dinamiku, prioritetizaciju, indikatore učinka, procjenu potrebnih sredstava;
d.     analiziraju, prate i ukazuju na međusobnu uslovljenost i povezanost ciljeva, aktivnosti i mjera sa drugim horizontalnim oblastima;
e.      osiguravaju konzistentnost prijedloga sa zvaničnim stavovima, planskim i programskim dokumentima organa - institucija koje predstavljaju;
f.      provode konsultacije i osiguravaju komunikaciju sa rukovoditeljima nadležnih institucija o pitanjima od značaja za učinkovito vođenje procesa;
g.     usuglašavaju finalnu radnu verziju dokumenata Strategije reforme javne uprave i Akcionog plana za njenu provedbu, procjenjuju i sugeriraju moguće
opcije predloženih rješenja i obrazlažu stavove prema Zajedničkoj radnoj skupini.
5.     Iznimno, u slučaju spriječenosti imenovanog člana iz točke 4. ovog rješenja, rukovoditelj organa na čiji je prijedlog član imenovan odredit će zamjenika člana koji će sudjelovati u radu i aktivnostima Zajedničke radne skupine i Tematske radne skupine sa istim kapacitetom.
6.     Članovi Zajedničke radne skupine iz točke 1. ovog rješenja izvješćuju federalnog ministra pravde, a federalni ministar pravde Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o provedenim aktivnostima.
7. Stručnu i  administrativnu potporu međuinstitucionalnim radnim skupinama,   te organiziranje i koordiniranje aktivnosti osigurava Ured Koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine.
8. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1191/2016
03. lipnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.