Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa tač. 3. i 5. Zaključka V broj 925/2016 od 15.04.2016. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici, održanoj 03.06.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U
MEĐUINSTITUCIONALNE RADNE STRUKTURE ZA
IZRADU STRATEŠKOG OKVIRA ZA REFORMU JAVNE
UPRAVE 2016-2020.

 

1.     Za članove Zajedničke radne grupe za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave 2016-2020. imenuju se:
- Mirsada Jahić, koordinator za reformu javne uprave Federacije Bosne i Hercegovine;
- Ajša Softić, sekretar Federalnog ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.
2.     Član Zajedničke radne grupe iz tačke I ovog rješenja odgovoran je da prati, nadgleda, usaglašava i usmjerava dinamiku, pravce i prioritete razvoja strateškog okvira za reformu javne uprave, a posebno da:
a.      usmjerava blagovremenu i nesmetanu pripremu razvoja strateškog okvira  reforme javne uprave saglasno ciljevima i prioritetima resornih institucija Federacije Bosne i Hercegovine;
b.     prati i osigurava usklađenost strateškog okvira reforme javne uprave sa   drugim strateškim i programskim opredjeljenjima Bosne i Hercegovine i
Federacije Bosne i Hercegovine, posebno procesom evropskih integracija,   Reformskom agendom za Bosnu i Hercegovinu i drugim prioritetima;
c.      osigurava koherentnost i komplementarnost među različitim štabovima Strategije reforme javne uprave;
d.     analizira i usaglašava prijelazne rezultate kao set ciljeva, indikatore učinka, ciljne vrijednosti, aktivnosti i slično;
e.     osigurava blagovremenu informiranost višeg nivoa donosioca odluka i delegiranje pitanja o kojima ne postoji saglasnost, radi dobijanja smjernica za
postupanje;
f.      provodi konsultacije i osigurava komunikaciju sa rukovodiocima   nadležnih federalnih institucija o pitanjima od značaja za efikasno vođenje procesa;
g.     usaglašava radni tekst dokumenata Strategije za reformu javne uprave u  Bosni i Hercegovini i Akcionog plana za njeno provođenje prije upućivanja
teksta na razmatranje i usvajanje od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
3. Za članove tematskih radnih grupa, prema tematskim oblastima, imenuju se:
Tematska radna grupa za oblast "Razvoj politika i koordinacija":
- Enver Išerić, direktor Zavoda za javnu upravu Federacije Bosne i Hercegovine;
- Mirsada Jahić, pomoćnik sekretara Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
- Nijaz Avdukić, pomoćnik direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja;
- Denijel Pelidija,  savjetnik premijera Federacije Bosne i Hercegovine;
- Elma Tabak, stručni savjetnik u Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU.
Tematska radna grupa za oblast "Državna služba i upravljanje ljudskim resursima":
- Jagoda Krdžović, načelnica Službe za opće i zajedničke poslove u Federalnom   ministarstvu pravde;
- Zinka Salihagić, sekretar Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine;
- Damir Šapina, savjetnik federalnog ministra finansija.
Tematska radna grupa za oblast "Odgovornost":
- Željko Škarica, glavni federalni upravni inspektor;
- Fatima Obhođaš, pomoćnik federalnog ministra finansija;
- Tatjana Veljović, viši stručni saradnik Ureda Vlade Federacije Bosne i   Hercegovine za odnose s javnošću.
Tematska radna grupa za oblast "Pružanje javnih usluga":
- Alen Taletović, pomoćnik federalnog ministra pravde;
- Mira Bradara, pomoćnik federalnog ministra finansija;
- Kenan Osmanagić, pomoćnik federalnog ministra prometa i komunikacija;
- Jasmina Pašić, pomoćnik federalnog ministra energije, rudarstva i industrije.
Tematska radna grupa za oblast "Upravljanje javnim finansijama":
- Alija Aljović, pomoćnik federalnog ministra finansija;
- Ekrem Durmo, stručni savjetnik u Komisiji za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine.
4. Članovi tematskih radnih grupa iz tačke 3. ovog rješenja osiguravaju stručnu podršku i doprinose razvoju Strateškog okvira reforme javne uprave shodno    stavovima i prioritetima institucija koje predstavljaju na način da:
a.     osiguravaju stručne informacije za razvoj strateškog okvira za reformu javne uprave u vezi sa početnim stanjem, identifikovanim problemima,   ciljevima i indikatorima;
b.     prikupljaju i dostavljaju podatke o drugim relevantnim strateškim i programskim aktivnostima te predlažu modalitete komplementarnosti i sinergije; c.      usaglašavaju strateška opredjeljenja i ciljeve, predlažu dinamiku, prioritetizaciju, indikatore učinka, procjenu potrebnih sredstava;
d.     analiziraju, prate i ukazuju na međusobnu uslovljenost i povezanost ciljeva, aktivnosti i mjera sa drugim horizontalnim oblastima;
e.     osiguravaju konzistentnost prijedloga sa zvaničnim stavovima, planskim i programskim dokumentima organa - institucija koje predstavljaju;
f.      provode konsultacije i osiguravaju komunikaciju sa rukovodiocima nadležnih institucija o pitanjima od značaja za efikasno vođenje procesa;
g.     usaglašavaju finalnu radnu verziju dokumenata Strategije reforme javne uprave i Akcionog plana za njeno provođenje, procjenjuju i sugeriraju moguće
opcije predloženih rješenja i obrazlažu stavove prema Zajedničkoj radnoj grupi.
5. Izuzetno, u slučaju spriječenosti imenovanog člana iz tačke 4. ovog rješenja, rukovodilac organa na čiji je prijedlog član imenovan odredit će zamjenika člana koji će učestvovati u radu i aktivnostima Zajedničke radne grupe i Tematske radne grupe sa istim kapacitetom.
6. Članovi Zajedničke radne grupe iz tačke 1. ovog rješenja izvještavaju federalnog ministra pravde, a federalni ministar pravde Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o provedenim aktivnostima.
7. Stručnu i administrativnu podršku međuinstitucionalnim radnim grupama, te organizaciju i koordinaciju aktivnosti osigurava Ured Koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine.
8. Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1191/2016
03. juna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.