Na osnovu člana 69. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/14) i čl. 2. i 29. Pravilnika o popisu imovine, potraživanja, zaliha i obaveza u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 03/06-02-192/2011 od 15.12.2011. godine, sekretar Vlade Federacije Bosne i Hercego­vine donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA RASHODOVANJE STALNIH SREDSTAVA I SITNOG INVENTARA
GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U 2015. GODINI

 

1.     Imenuje se Komisija za rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu:
1.     Miodrag Zotović, predsjednik
2.     Izudin Borić, član
3.     Alma Banda, član
2.     Zadatak Komisije je da uništi stalna sredstva i sitni inventar zbog nemogućnosti korištenja u obavljanju djelatnosti, neispravnosti, dotrajalosti, neekonomičnosti opravke, kao i tehnološke prevaziđenosti, a prema spisku stalnih sredstava i sitnog inventara za otpis u skladu sa Rješenjem o rashodovanju stalnih sredstava i sitnog inventara broj: 09-34-343/2015-MH od 15.01.2016. godine, o čemu će se sačiniti Zapisnik i dostaviti Centralnoj komisiji za popis i sekretaru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
3.     Nakon izvršenog zadatka Komisija za rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara je dužna dostaviti Izvještaj o radu sekretaru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
4.     Za rad i angažovanje članova Komisije na navedenim poslovima isplatit će se novčana naknada u skladu sa članom 41. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine. Federacije BiH", broj 45/10) i cl. 8. i 9. stav 5. Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14, 77/14,97/14 i 58/15).
5.     Visina naknade odredit će se posebnim rješenjem.
6.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 09-34-343/2015
18. januara/siječnja 2016. godine
Sarajevo

Sekretar Vlade
Mr. sc. Edita Kalajdžić, s. r.