Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici, održanoj 03.06.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU
KOMISIJE ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA
KANDIDATA ZA ZAMJENIKA RAVNATELJA
FEDERALNOG ZAVODA ZA MIROVINSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE

 

I

 

U Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za zamjenika ravnatelja Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje V broj 738/2016 od 24.03.2016. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/16) u točki I iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:
"Za sekretara Komisije imenuje se Alma Dević."

 

II

 

U točki IV iza riječi; "predsjedniku" stavlja se zarez i briše riječ: "i", a iza riječi: "članovima" dodaju se riječi: "i sekretaru".

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1184/2016
03. lipnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.