Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 9. stavak (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici, održanoj 03.06.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU
POVJERENSTVA ZA PROVEDBU POSTUPKA IZBORA
KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 89/15), u točki I iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:
"Za tehničkog tajnika Povjerenstva imenuje se Andrea Bevanda-Hrvo, suradnik za Konvenciju o biološkoj raznolikosti u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma."

 

II

 

(1)    Iza točke II dodaje se nova točka a) koja glasi:
"Članovi i tajnik Povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela utemeljenih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15)".
(2)    Naknade za rad iz stavka (1) ovog članka, isplatit će se iz sredstava organa državne službe na čiji prijedlog je osoba imenovana za člana Povjerenstva.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1180/2016
03. lipnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.