Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i ,65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici, održanoj 03.06.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE
ZA PROVOĐENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA
ZA ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA FONDA ZA
ZAŠTITU OKOLIŠA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za članove Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 89/15) u tački I iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:
"Za tehničkog sekretara Komisije imenuje se Andrea Bevanda-Hrvo, saradnik za Konvenciju o biološkoj raznolikosti u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma".

 

II

 

(1)    Iza tačke II dodaje se nova tačka a) koja glasi:
"Članovi i sekretar Komisije imaju pravo na naknadu za rad u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15)".
(2)    Naknade za rad iz stava (1) ovog člana, isplatit će se iz sredstava organa državne službe na čiji prijedlog je lice imenovano za člana Komisije.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1179/2016
03. juna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.