Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH". br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici, održanoj 03.06.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU RADNE GRUPE
ZA RJEŠAVANJE TRAJNOG SMJEŠTAJA
FEDERALNIH ORGANA I TIJELA SA SJEDIŠTEM U
SARAJEVU

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Radne grupe za rješavanje trajnog smještaja federalnih organa i tijela sa sjedištem u Sarajevu ("Službene novine Federacije BiH", broj 37/16), u tački II dodaje se novi stav, koji glasi:
"Istovremeno, zadatak Radne grupe je da, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, predloži eventualnu mogućnost preseljenja federalnih organa i tijela u malu zgradu Energoinvesta, ulica Hamdije Čemerlića 2."

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1170/2016
03. juna 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.