Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 53. sjednici, održanoj 13.05.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE
POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA
I ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG
ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

I

 

Imenuje se Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za predsjednika i članove Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje, u sastavu:
1.     Amra Đendušić, predsjednik, Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine
2.     Mirjana Vučić, član, Federalno ministarstvo finansija
3.     Mirsada Jahić, član, Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
4.     Džana Kilić, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
5.     Saida Kastrat, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

 

II

 

Zadatak Komisije je da razmotri sve prijave podnesene na javni oglas, na osnovu načela iz člana 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine i Odluke o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje.

 

III

 

Komisija je dužna sve kandidate, koji su ušli u uži izbor, pozvati na intervju i sastaviti listu sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju uslove za imenovanje i istu putem pisane preporuke, dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi konačnog imenovanja.

 

IV

 

Predsjedniku i članovima Komisije pripada pravo na naknadu čija če se visina utvrditi posebnim rješenjem u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br, 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1070/2016
13. maja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.