Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 53. sjednici, održanoj 13.05.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O FORMIRANJU RADNE
SKUPINE ZA PRUŽANJE POTPORE U IZRADI
PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I
SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

 

I

 

U Rješenju o formiranju Radne skupine za pružanje potpore u izradi pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta ("Službene novine Federacije BiH", br. 25/16), točka II mijenja se i glasi:

 

"II

 

Zadatak Radne skupine je da izvrši pregled prijedloga pravilnika federalnih organa uprave i upravnih organizacija, na koje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje suglasnost, te Vladi Federacije Bosne i Hercegovine dostavi tabelarni pregled sa sljedećim podacima:
- broj trenutno zaposlenih,
- broj sistematiziranih radnih mjesta po trenutno važećim pravilnicima,
- broj sistematiziranih radnih mjesta po predloženim pravilnicima i
- broj radnih mjesta planiranih u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine,"

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1067/2016
13. svibnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.