Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 53. sjednici, održanoj 13.05.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O FORMIRANJU RADNE
GRUPE ZA PRUŽANJE POMOĆI U IZRADI
PRAVILNIKA O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I
SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

 

I

 

U Rješenju o formiranju Radne grupe za pružanje pomoći u izradi pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ("Službene novine Federacije BiH", br. 25/16), tačka II mijenja se i glasi:

 

"II

 

Zadatak Radne grupe je da izvrši pregled prijedloga pravilnika federalnih organa uprave i upravnih organizacija, na koje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost, te Vladi Federacije Bosne i Hercegovine dostavi tabelarni pregled sa sljedećim podacima:
- broj trenutno zaposlenih,
- broj sistematiziranih radnih mjesta po trenutno važećim pravilnicima,
- broj sistematiziranih radnih mjesta po predloženim pravilnicima i
- broj radnih mjesta planiranih u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine."

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
''(Službenim Federacije BiH".

 

V broj 1067/2016
13. maja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.