Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa točkom 4. Zaključka V broj 980/2016 od 29.04.2016. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 52. sjednici, održanoj 06.05.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE SKUPINE ZA RJEŠAVANJE
TRAJNOG SMJEŠTAJA FEDERALNIH ORGANA I
TIJELA SA SJEDIŠTEM U SARAJEVU

 

I

 

U Radnu skupinu za rješavanje trajnog smještaja federalnih organa i tijela sa sjedištem u Sarajevu, imenuju se:
1.      Samir Iskrić, direktor Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine - predsjednik,
2.     Danica Petrović, Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine - član,
3.     Azra Alkalaj, Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - član,
4.     Zijada Kučuković, Federalno pravobraniteljstvo - član,
5.     Damir Šapina, Federalno ministarstvo financija/finansija - član.

 

II

 

Zadatak Radne skupine je da Vladi Federacije Bosne i Hercegovine predloži rješenje za trajni smještaj federalnih organa i tijela sa sjedištem u Sarajevu.

 

III

 

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da u cilju realiziranja točke 2. Zaključka V broj 980/2016 od 29.04.2016. godine,, uputi javni poziv za dostavu ponuda.

 

IV

 

Članovima Radne skupine pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14,97/14 i 58/15).

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1042/2016
06. svibnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.