Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa tačkom 4. Zaključka V broj 980/2016 od 29.04.2016. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 52. sjednici, održanoj 06.05.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA RJEŠAVANJE
TRAJNOG SMJEŠTAJA FEDERALNIH ORGANA I
TIJELA SA SJEDIŠTEM U SARAJEVU

 

I

 

U Radnu grupu za rješavanje trajnog smještaja federalnih organa i tijela sa sjedištem u Sarajevu, imenuju se:
1.      Samir Iskrić, direktor  Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine - predsjednik,
2.     Danica Petrović, Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine - član,
3.     Azra Alkalaj, Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - član,
4.     Zijada Kučuković, Federalno pravobraniiaštvo - član,
5.     Damir Šapina, Federalno ministarstvo finansija/financija - član.

 

II

 

Zadatak Radne grupe je da Vladi Federacije Bosne i Hercegovine predloži rješenje za trajni smještaj federalnih organa i tijela sa sjedištem u Sarajevu.

 

III

 

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da u cilju realizacije tačke 2. Zaključka V broj 980/2016 od 29.04.2016. godine, uputi javni poziv za dostavu ponuda.

 

IV

 

Članovima Radne grupe pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem u skladu s Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14,77/14,97/14 i 58/15).

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1042/2016
06. maja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.