Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 52. sjednici, održanoj 06.05.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU
STRUČNOG TIMA ZA IZRADU I PRAĆENJE
PROVEDBE STRATEGIJE ZA PREVENCIJU I BORBU
PROTIV NASILJA U OBITELJI (2013-2017)

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Stručnog tima za izradu i praćenje provedbe Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji (2013-2017), ("Službene novine Federacije BiH", br. 73/11 i 34/14), u točki I:
Dodaje se podtočka 19. i glasi:
"19. SVETLANA  ŽIVANOV,  RTV Federacije BiH - članica".
Dodaje se podtočka 20. i glasi:
"20. AMER OSMIĆ, Fakultet političkih nauka Sarajevo -član".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1016/2016
06. svibnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.