Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i' Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 52. sjednici, održanoj 06.05.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O DOPUNAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU
STRUČNOG TIMA ZA IZRADU I PRAĆENJE
PROVOĐENJA STRATEGIJE ZA PREVENCIJU I
BORBU PROTIV NASILJA U PORODICI (2013-2017)

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Stručnog tima za izradu i praćenje provođenja Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013- 2017), ("Službene novine Federacije BiH", br. 73/11 i 34/14), u tački I:
Dodaje se podtačka 19. i glasi:
"19. SVETLANA ŽIVANOV, RTV Federacije BiH - članica".
Dodaje se podtačka 20. i glasi:
"20. AMER OSMIĆ, Fakultet političkih nauka Sarajevo -član".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1016/2016
06. maja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.