Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 24. stav (6) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 94/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 50. sjednici, održanoj 22.04.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE
JEDNOG ČLANA REGULATORNE KOMISIJE ZA
ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE l HERCEGOVINE IZ
REDA HRVATSKOG NARODA

 

I

 

Sanela Pokrajčić, predlaže se za imenovanje jednog člana Regulatome komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, na mandatni period od pet godina.

 

II

 

Na prijedlog člana Regulatome komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine iz tačke I ovog rješenja, prije upućivanja Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na imenovanje, prethodnu saglasnost daju predsjednik i potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1011/2016
22. aprila 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.