Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i čianka 22. Zakona o igrama na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/15 i 60/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 48. sjednici, održanoj 07.04.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA
LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Nadzorni odbor Lutrije Bosne i Hercegovine, na razdoblje od četiri godine, u sljedećem sastavu:
l.  Miroslav Ćorić, predsjednik,
2. Amira Mašović, član,
3. Senaid Šabanović, član,
4. Nermin Isović, član,
5. Saša Grabovac, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1005/2016
07. travnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.