Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 22. Zakona o igrama na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/15 i 60/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 48. sjednici, održanoj 07.04.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA
LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Imenuje se Nadzorni odbor Lutrije Bosne i Hercegovine, na period od četiri godine, u sljedećem sastavu:
1.     Miroslav Ćorić, predsjednik,
2.     Amira Mašović, član,
3.     Senaid Šabanović, član,
4.     Nermin Isović, član,
5.     Saša Grabovac, član.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1005/2016
07. aprila 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.