Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 51. sjednici, održanoj 29.04.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU KOMISIJE I
SUPOTPISNICIMA ZA SREDSTVA PLASIRANA IZ
MALEZIJSKE DONACIJE I JAPANSKIH GRANTOVA
(PROJEKTI 2KRI PROJEKTI NON PROJECT
GRANT- AID)

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Komisije i supotpisnicima, za sredstva plasirana iz malezijske donacije i japanskih grantova (projekti 2KR i projekti Non project grant - AID), ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/05, 63/06, 58/07, 96/07, 59/08, 62/08, 47/09, 58/09, 67/09, 32/10 i 24/16), u tački I podtačka I u alineji 3.,riječi: "Federalno ministarstvo energetike -GORDANA ČENGIĆ", zamjenjuju se riječima: "Federalno mini­starstvo energije, rudarstva i industrije - mr. ALMIR ZULIĆ".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 991/2016
29. aprila 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.