Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 50. sjednici, održanoj 22.04.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA
IZRADU STRATEGIJE ZA LJUDSKA PRAVA I
TEMELJNE SLOBODE

 

I

 

Za članice Radne grupe za izradu Strategije za ljudska prava i temeljne slobode, ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, imenuju se:
1.     Ana Vuković, ravnateljica Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine, članica;
2.      Azra Džipa, viša stručna suradnica u Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine, zamjenica članice.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, dostavit će se Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 967/2016
22. travnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.