Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 50. sjednici, održanoj 22.04.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU
PRIJEDLOGA MOGUĆIH RJEŠENJA VEZANIH ZA
PITANJE PORODILJA U RADNOM ODNOSU

 

I

 

U Radnu grupu za izradu prijedloga mogućih rješenja vezanih za pitanje porodilja u radnom odnosu imenuju se:
1.     Miroslav Jurešić ispred Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, predsjednik,
2.     Sanela Čičić ispred Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, član,
3.     Miroslav Mauhar ispred Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, član,
4.     Anja Andrić Alibegović ispred Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, član,
5.     Esma Jahić ispred Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija, član,
6.     Amela Hadžiabdić ispred Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija, član,
7.     Nermin Muratspahić ispred Federalnog ministarstva zdravstva, član i
8.     Sanja Gajović ispred Federalnog ministarstva zdravstva, član.

 

II

 

Zadatak Radne grupe je da u skladu sa tačkom 4. Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 350/2016 od 12.02.2016. godine analizira status porodilja u radnom odnosu u sistemu socijalne zaštite i pripremi prijedlog mogućih rješenja ove problematike za sjednicu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

III

 

Rok za izvršenje zadataka iz tačke II ovog rješenja je 30 dana od dana donošenja rješenja.

 

IV

 

Predsjedniku i članovima Radne grupe pripada pravo na naknada za rad u skladu sa članom 10. stav (1) tačka 3) Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15), a o čemu će se donijeti posebno rješenje.

 

V

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 966/2016
22. aprila 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.