Na osnovu člana 102. stav (2) Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 48. sjednici, održanoj 07.04.2016. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O PRIVREMENOM IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG
ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I
REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

I

 

Anđelko Mikulić, privremeno se imenuje za člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, ispred Zapadno-hercegovačkog kantona.

 

II

 

Imenovani iz tačke I ovog rješenja imenuje se na period do 60 dana, odnosno do okončanja procedure konačnog imenovanja.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 922/2016
07. aprila 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.