Na temelju članka 102. stavak (2) Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 48. sjednici, održanoj 07.04.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU ČLANA PRIVREMENOG UPRAVNOG
VIJEĆA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I
REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

Eugen Šušak, razrješava se dužnosti člana privremenog Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, sa danom 01.02.2016. godine, na lični zahtjev.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
''(Službenim novinama Federacije BiH)''.

 

V. broj 921/2016
07. travnja 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, v. r.