Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 48. sjednici, održanoj   07.04.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU ANTIKORUPCIONOG TIMA
VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Za članove Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine imenuju se:
1.     Suvad Osmanagić, predsjednik
2.     Ana Papac, član
3.     Mirsad Bajraktarević, član
4.     Magdalena Baotić, član
5.     Mustafa Bisić, član
6.     Amra Đendušić, član
7.     Faruk Zubčević, član
8.     Saida Kastrat, član.

 

II

 

Zadatak Tima je da utvrdi slabosti u otkrivanju koruptivnih kaznenih djela u dosadašnjem razdoblju, iste precizirati te konstatirati sve okolnosti koje su dovele do tih slabosti. Sačiniti analizu i istu dostaviti u nadležnost Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije te nadležnim tužiteljstvima u Bosni i Hercegovini. Tim će obavljati i pripremu nacrta zakona u svezi sa borbom protiv korupcije, dokumentacije potrebne za potpisivanje sporazuma o izravnoj suradnji sa tužiteljstvima i sa svim institucijama na razini Bosne i Hercegovine po predmetnoj tematici. Zadatak Tima je i da procijeni potrebe za program obuke za borbu protiv korupcije, unaprijedi odnose sa javnošću, vrši prikupljanje podataka analiza podataka o radnjama koje dijelom ili u cijelosti imaju ili mogu imati elemente korupcije te, s tim u svezi, sačinjava godišnja izvješća Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, intenzivira aktivnosti na svim internim kontrolama unutar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine te posebnu pažnju usmjeri na preporuke koje su date od strane nadležnih organa Vlade, a sa ciljem poštivanja zakonitosti i otklanjanje svih drugih stanja koja nisu sukladna Zakonu, inicira izmjenu određenih procedura koje uređuju primjenu predistražnih i istražnih radnji u kaznenom postupku sa aspekta učinkovitosti, te na taj način stvara uvjete da nadležni organi što izravnije i neposrednije dođu do potpunog saznanja koji im u datom momentu trebaju, a sukladno pozitivnim zakonskim propisima, kao i da prati implementaciju Strategije za borbu protiv korupcije za razdoblje 2016 - 2019. i Akcionog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije 2016-2019.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 851/2016
07. travnja 2016. godine
Sarajevo

Premoijer
Fadil Novalić, v. r.