Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 48. sjednici, održanoj 07.04.2016. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU ANTIKORUPCIONOG TIMA
VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

Za članove Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine imenuju se:
1. Suvad Osmanagić, predsjednik
2. Ana Papac, član
3. Mirsad Bajraktarević, član
4. Magdalena Baotić, član
5. Mustafa Bisić, član
6. Amra Đendušić, član
7. Faruk Zubčević, član
8. Saida Kastrat, član.

 

II

 

Zadatak Tima je da utvrdi slabosti u otkrivanju koruptivnih krivičnih djela u dosadašnjem periodu, iste precizirati te konstatirati sve okolnosti koje su dovele do tih slabosti. Sačiniti analizu i istu dostaviti u nadležnost Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije te nadležnim tužilaštvima u Bosni i Hercegovini. Tim će obavljati i pripremu nacrta zakona u vezi sa borbom protiv korupcije, dokumentacije potrebne za potpisivanje sporazuma o direktnoj saradnji sa tužilaštvima i sa svim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine po predmetnoj tematici. Zadatak Tima je i da procijeni potrebe za program obuke za borbu protiv korupcije, unaprijedi odnose sa javnošću, vrši prikupljanje podataka analiza podataka o radnjama koje dijelom ili u cijelosti imaju ili mogu imati elemente korupcije te, s tim u vezi, sačinjava godišnje izvještaje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, intenzivira aktivnosti na svim internim kontrolama unutar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine te posebnu pažnju usmjeri na preporuke koje su date od strane nadležnih organa Vlade, a sa ciljem poštivanja zakonitosti i otklanjanje svih drugih stanja koje nisu u skladu sa Zakonom, inicira izmjenu određenih procedura koje uređuju primjenu predistražnih i istražnih radnji u krivičnom postupku sa aspekta učinkovitosti, te na taj način stvara uslove da nadležni organi što direktnije i neposrednije dođu do potpunog saznanja koji im u datom momentu trebaju, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, kao i da prati implementaciju Strategije za borbu protiv korupcije za period 2016 - 2019. i Akcionog plana za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2016-2019.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 851/2016
07. aprila 2016. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.